Till innehåll på sidan

Vem kan drifta och förvalta smarta byggnader?

Studien ska kartlägga vilka ingenjörskompetenser som kommer att krävas för planering, uppförande och förvaltning av framtidens smarta och hållbara byggnader.

Datorgenererad bild på moderna byggnader.
Bild: Semrén & Månsson

Bakgrund

Verksamheten i KTH Live-In Lab har hittills fokuserat på forskning och innovation, och vi har nått fantastiska resultat på den relativt korta tid som vi har funnits. I den långsiktiga planeringen har det dessutom alltid funnits en ambition att koppla forskningen till utbildning och kompetensbehov, och i vår verksamhetsplan för 2021 finns detta för första gången formulerat.

En insikt som vuxit fram under pågående arbete inom KTH Live-In Lab, till exempel i diskussioner med fastighetsägare och fastighetsförvaltare, är att framtidens smarta och hållbara byggnader förmodligen kommer att kräva en annorlunda och nytänkande fastighetsförvaltning. Detta har varit utgångspunkten för en studie som inleddes i januari 2021.

Projektbeskrivning

Studien syftar till att kartlägga vilka ingenjörskompetenser som kommer att krävas för planering, uppförande och förvaltning av framtidens smarta och hållbara byggnader. Det är primärt KTH Live-In Labs partnerföretag som ingår i studien, och den kommer att genomföras med hjälp av djupintervjuer.

Några aktuella nyckelord är digitalisering, hållbarhet, innovation, entreprenörskap och intraprenörskap. Men vad betyder dessa begrepp för just vår bransch och hur påverkar de framtida kompetensbehov? Hur kan olika kompetensområden kombineras, och är det djupare kunskaper i specifika områden som kommer att krävas eller bredare och mer tvärvetenskapliga kunskaper som blir avgörande?

Underliggande frågor handlar om hur dagens utbildningsutbud matchar dessa behov och i vilken mån den befintliga personalen på företagen har ett behov av fortbildning inom dessa kompetensområden. Studiens resultat kan bilda underlag för att påverka utbildningsutbudet om det visar sig finnas ett glapp mellan utbud och efterfrågan.

Genomförande

Studien ska genomföras som en intervjustudie under våren 2021. Ansvarig för studien är Per Fagrell, forskare vid Institutionen för lärande på KTH och postdoktor inom ITM-skolans övergripande skolsatsning . IRIS innebär en unik möjlighet att etablera ITM-skolan som ledande inom forskning kring hållbarhet för industri och samhälle. Förutom hållbarhet är ledorden för IRIS digitalisering, innovation och entreprenörskap, och dessa begrepp är också centrala i studien som Fagrell ska genomföra hos KTH Live-In Labs partnerföretag.

KTH Live-In Lab delfinansierar Per Fagrells anställning som postdoktor via Institutionen för Energiteknik.