Till innehåll på sidan

Effektiv köksventilation med energiåtervinning

Ett samarbete mellan KTH och Tovenco för effektivare ventilation i lägenheter genom samordnat flöde i frånluftsventilationen och en utvecklad köks/spiskåpa som ökar energiåtervinningen.

ventilation in kitchen
Den specialutvecklade spiskåpan i Testbädd KTH reducerar även lukter och avskiljer fetter.

Bakgrund

I Sverige svarar bostäder för ca 40 % av den totala energianvändningen. Största delen av bostädernas energi användas för uppvärmning och ventilation. Studier visar att det fortfarande finns stora möjligheter att spara energi i byggnader och samtidigt öka hälsa och komfort. Vid kontroll av luftkvalitet i lägenheter påvisas ofta brister i luftkvaliteten på grund av dålig ventilation.

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att testa och utveckla mer energieffektiv och miljö- och hälsofrämjande ventilation av byggnader. Detta sker genom ett samordnat utflöde till frånluftsystemet genom en ny typ av köks/spiskåpa som ger en effektivare energiåtervinning och reducerar lukter med hjälp av ett cyklonfilter och en anpassad roterande värmeväxlare.

Projektets stora potential ligger i att det – genom att validera effekten av befintlig teknik i en verklig miljö i KTH Live-In Lab – kan presentera tekniska lösningar, monteringsanvisningar och ekonomiska utvärderingar kopplade till både byggande och drift, som kan användas praktiskt för att öka energiprestanda och förbättra inomhusmiljön i olika typer av byggnader och verksamheter.

Genomförande

Med utgångspunkt från befintliga ventilationssystem installeras och testas ett ökat luftflöde med hjälp av en utvecklad köks/spiskåpa i utvalda lägenheter i KTH Live-in Lab. Projektet följs upp löpande genom olika kontroller av mätningar och vägningar.

Ansvarig

Jörgen Holmgren på Tovenco och David Södergren KTH

Skolor

KTH Energiteknik, KTH Fastigheter och Byggande

Samarbetspartners

Tovenco, Fläktwoods, Camfil, KTH Live-In Lab

Forsknings- / utvecklingsområden

Tekniska system för varmvatten, värme och eller ventilation

Tidsramar

6–12 månader