Våra värdeerbjudanden

KTH Live-In Lab erbjuder något så unikt som en fullskalig testbädd med allt från lägenheter med boende, föränderlig interiör och infrastruktur, databas för brukar- och fastighetsdata och en mycket värdefull samverkansplattform. För att möta kundernas behov har KTH testinfrastruktur och forskare. Individuella erbjudanden skapas inom ramen för respektive projekt.

Testbädd

KTH Live-In Lab erbjuder en fullskalig testmiljö omfattande allt från byggnad och installationer till boende och förvaltningsorganisation. Forskning och tester kan utföras i verkliga byggnader, vilket betyder att inte enbart produkten eller tjänsten i sig utvärderas, utan även hur respektive del bidrar till byggnadens prestanda som helhet. Resultat från projekt som förläggs inom ramarna för KTH Live-In Lab blir därmed kvalitetssäkrade på en hittills näst intill ouppnåelig nivå.

KTH Live-In Lab omfattar en bygglovsbefriad innovationsmiljö på 300 kvm med föränderliga studentlägenheter (Testbed KTH) vilket möjliggör studier kring framtidens resurseffektiva och hållbara studentboende. KTH Live-In Lab erhåller även fastighets- och brukardata från 305 vanliga studentlägenheter ägda av Einar Mattssons-koncernen (Testbed EM) samt från utbildningshuset på KTH campus som ägs av Akademiska Hus (Testbed AH). Till plattformen av multipla testbäddar hör även Hobo Hotell som ägs av Nordic Choice Hotels (Testbed NCH). Tack vare att byggnaden driftas som hotell med snabba i- och utflyttningar möjliggör Testbed NCH en hög testfrekvens.

Att möjliggöra tester och forskning i fler testbäddar förlagda inom olika verksamheter ger en utökad och konkurrenskraftig testverksamhet och kan bidra till att fler nya produkter och tjänster når marknaden.

Läs mer om testbäddarna

Forskare/spetskompetens

KTH är Nordens ledande tekniska högskola. Genom att förlägga forskning och tester i KTH Live-In Lab kan företag erhålla spetskompetens och möjlighet till företagsintern utbildning. Forskare är i den absoluta fronten gällande utveckling och har i och med KTHs bredd och nätverk även en unik inblick i vad som sker i områden som anknyter till företagets/forskarens intresseområden.

Genom samverkan inom KTH Live-In Lab kan företag och forskare tillsammans med studenter även arbeta i kurser eller examensarbeten. Examensarbeten är utmärkta förstudier inför skarpa projekt i KTH Live-In Lab. Examensarbeten i KTH Live-In Lab bör innehålla en bilaga kring hur respektive teknik och produkt kan utvecklas i KTH Live-In Lab.

Finansiering

Genom att samverka med KTH Live-In Lab kan företag dubblera värdet av företagsintern FoU. Detta sker genom att tillsammans med KTH (och eventuellt fler företag/lärosäten) ansöka om medel för FoU med förtegets (och övriga företags) interna kostnader (tid, material etc.) som medfinansiering. Företag erhåller kunskap och spetskompetens utan att behöva anlita extern inhyrd kompetens. KTH kan koordinera det initiala ansökningsförfarandet eller stötta externa ansökande i den omfattning som behövs. Det uppstår även synergieffekter mellan olika projekt.