Till innehåll på sidan

Utbilda inom KTH Live-In Lab

KTH Live-In Lab ger en direkt kontaktyta mellan studenter och företag. Genom att använda KTH Live-In Lab som fallstudie i kursverksamhet kan studenter från olika program aktivt medverka till utvärdering och validering av de tester som utförs, och även medverka till design av kommande års konfigurering av innovationsmiljön.

Det finns många möjligheter att utföra examensarbeten inom ramen för KTH Live-In Lab. Företag har möjligheten att göra förstudier av tänkbara projekt med hjälp av studenter, vilket ofta genererar bra underlag för ansökan om medel. Det förenklar även för styrelsen att godkänna projekten samt för projektledningen att förstå vidden av eventuella ombyggnationer kopplat till tester. Pågående utbildningar och kurser kan knytas till KTH Live-In Lab. Kurser kan använda data eller annan testinfrastruktur som underlag.

Kontakta centrumets föreståndare för mer information.

Kontakt

Några tidigare kurser knutna till KTH Live-In Lab:

TaMoS (Theory and Methodology of Science), kurskod AK2030 (4,5 hp), pågående

Kursen Theory and Methodology of Science (TaMoS) är obligatorisk för alla masterstudenter och doktorander på KTH. Ungefär tusen studenter läser varje år kursen som ges vid två tillfällen per termin. En del av TaMoS handlar om forskningsetik. Denna del omfattar en föreläsning och ett seminarium, med tillhörande obligatorisk läsning. Under vårterminen 2016 kommer KTH Live-In Lab att börja inkluderas i den forskningsetiska delen av TaMoS. Live-in Lab utgör en perfekt pedagogisk miljö att placera forskningsetiska frågor i. Några exempel på sådana frågor är: hur bör forskare förhålla sig till att vetenskapen blir alltmer integrerad med näringslivet? Hur borde man hantera integritets- och samtyckesfrågor gällande forskningsdeltagare? Vilka målsättningar borde styra vilken forskning som bedrivs?

Energisystem, Ekonomi och Ledarskap, kurskod MJ2146 (15 hp), HT 2015

Kursen syftade till att ge studenterna professionella färdigheter som behövs för att lösa energisystemtekniska problem som är så sammansatta och komplexa att de för sin lösning kräver kunskaper både inom energiteknik och inom industriell ekonomi. Hösten 2015 utfördes kursen med KTH Live-In Lab som utgångspunkt. Hur skapas en hållbar affärsmodell där akademin, industrin och samhället kan samverka i syfte att öka innovationstakten inom boende- och byggsektorn? Ca 40 studenter arbetade fram 11 olika affärsmodeller vilka presenterades på ett seminarium i december 2015. Över 60 företag involverades i arbetet och arbetet som utfördes under kursen kommer ligga till grund för vidare utveckling av affärsmodellen för KTH Live-In Lab.

Kursansvarig