Till innehåll på sidan

Forska i KTH Live-In Lab

Förlägg hela eller delar av er forskning i KTH Live-In Lab. Vi erbjuder arbetsplatser, utrymme för nödvändiga installationer samt den infrastruktur och det sammanhang som behövs för att forska kring teknik i en verklig boendemiljö.

För intresseanmälan se nedan

Syftet med testbäddarna är att forska kring och verifiera produkter, tjänster och processer vilka är marknadsnära men i behov av ett sammanhang. Forsknings- och utvecklingsprojekt knutna till KTH Live-In Lab kan verifiera direkt nytta av produkter och tjänster samt även att se vilka systemeffekter dessa ger upphov till eller influeras av.

Testerna utförs främst på årsbasis men med möjligheter till både kortare och längre tester. De aktiva lägenheterna tomställs under sommarmånaderna för ombyggnation och/eller omkonfigurering beroende på vilka projekt som kopplas till testbäddarna. De produkter, metoder och tjänster som testas och utvärderas påverkar i sin tur lägenheternas utformning. Ämnesöverskridande årliga innovationskurser startar på hösten och den nya konfigureringen utvärderas under hösten och vintern. Under vår och sommar föreslås kommande års forsknings- och utvecklingsprojekt och kontakter knyts mellan studenter, forskare, näringsliv och berörda myndigheter.

KTH Live-In Labs testinfrastruktur består till stor del av ibruktagna byggnader vilket betyder att system vilka levererar resurser och tjänster av vikt för hälsa och välbefinnande alltid måste fungera eller ha någon form av back-up (t.ex. vara kopplade till alternativa system). Eftersom ny obeprövad teknik testas måste samtliga inblandade delge sin kunskap om respektive tekniks prestanda, och eventuella förutsättningar av vikt för andra system måste belysas.

Inför varje projekt där boende/användare involveras måste boende/användare skriva under ett ”Informerat samtycke”. Informerat samtycke är en beskrivning av forskningsprojektet, dess syfte, tid, omfattning etc.

Skicka oss din intresseanmälan