Till innehåll på sidan

Testa produkt eller tjänst

Vi erbjuder arbetsplatser, utrymme för nödvändiga installationer samt den infrastruktur och det samanhang som behövs för att forska kring teknik i en verklig boendemiljö. Genom uppdragsforskning valideras och optimeras tekniker och metoder i verkliga boendemiljöer.

Testbäddarna används för forskning kring och för att verifiera produkter, tjänster och processer vilka är marknadsnära men i behov av ett sammanhang. Forsknings- och utvecklingsprojekt knutna till KTH Live-In Lab kan verifiera direkt nytta av produkter och tjänster samt även att se vilka systemeffekter dessa ger upphov till eller influeras av.

Testerna utförs främst på årsbasis men med möjligheter till både kortare och längre tester. De aktiva lägenheterna tomställs under sommarmånaderna för ombyggnation och/eller omkonfigurering beroende på vilka projekt som kopplas till testbädden. De produkter, metoder och tjänster som testas och utvärderas påverkar i sin tur lägenheternas utformning. Ämnesöverskridande årliga innovationskurser startar på hösten och den nya konfigureringen utvärderas under hösten och vintern. Under vår och sommar föreslås kommande års forsknings- och utvecklingsprojekt och kontakter knyts mellan studenter, forskare, näringsliv och berörda myndigheter.

Skicka in din intresseanmälan