Till innehåll på sidan

KTH Live -In Lab – Testbäddar för ökad innovation

Publicerad 2018-03-26

KTH, Akademiska Hus, Einar Mattsson, Nordic Choice Hotels och Schneider Electric möjliggör tillsammans med VINNOVA en utökning av antalet testbäddar inom KTH Live-In Lab. Därmed går KTH Live-In Lab under 2018 från att förknippas med en fysisk testbädd till att bli en plattform som hanterar multipla testbäddar.

KTH Live-In Lab är inne i en mycket intensiv fas med fokus på utförande och uppstartande av forskningsverksamhet samt produktion av den fysiska testbädden om 300 kvm bygglovsbefriad yta på KTH Campus Valhallavägen. Testbädden beräknas stå klar för ibruktagande sommaren 2018 och studenter flyttar in till höstterminen 2018. Intresset att förlägga forskning och utveckling i verkliga miljöer är mycket stort och vi ser ett starkt intresse och behov från industrin såväl som akademin att utöka omfattningen och därmed komplexiteten av testverksamheten. Användning av byggnader är starkt kopplat till typen och syftet (boende, kontor, vård etc.) men metoden för att utföra tester eller forskning är densamma oberoende av typ eller syfte. För att testa produkter och tjänster i verkliga miljöer behövs fler testbäddar förlagda inom andra sorters verksamhet så som t.ex. kontor, hotell och undervisningslokaler.

"Behovet av testbäddar där enskilda produkter och tjänster kan testas och optimeras i system är enormt, och växer för varje dag. Byggnader går från att vara fysiska enheter med enskilda tekniska system till att bli både fysiska och virtuella enheter med fullt integrerade system och tjänster. Vi har tillsammans med KTH möjliggjort den initiala testbädden i en bygglovsbefriad miljö men tar nu steget till att möjliggöra forskning och utveckling i våra tre byggnader med totalt 305 studentlägenheter" säger Mikael Dimadis, VD Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB.

KTH Live-In Lab kommer under 2018 gå från att förknippas med en fysisk testbädd till att bli en plattform som hanterar multipla testbäddar. Inom ramen för detta samverkansprojekt finansierat av VINNOVA, Akademiska Hus, Einar Mattsson, Nordic Choice Hotels och Schneider Electric möjliggörs en sammankoppling mellan den ursprungliga testbädden på KTH Campus Valhallavägen och följande byggnader: (1) Einar Mattssons 305 studentlägenheter på KTH Campus; (2) Akademiska Hus nya Undervisningshus på KTH Campus samt (3) Nordic Choice Hotel Hobo i centrala Stockholm.

"Akademiska Hus ser vikten av att upplåta befintliga byggnader som testbäddar för att stärka den spännande forskning och utveckling som sker inom KTH Live-In-Lab. Vi hoppas därmed kunna bidra till en snabbare utveckling av produkter och tjänster, något som i förlängningen kan driva innovationen inom bygg- och fastighetssektorerna och staka ut vägen för framtidens smarta och hållbara byggnader, säger Ulf Däversjö, direktör innovation och hållbar utveckling på Akademiska Hus."

"Hotell möjliggör tack vare snabba in- och utflyttningar ökade testfrekvenser i förhållande till vanliga bostäder. De är perfekta som testbäddar för snabba studier där det krävs många olika försök med olika användare av produkter och tjänster. Det här är ett mycket viktigt område för oss för att kunna skapa framtidens hållbara boende för våra gäster." säger Christian Lunden, Director of Future Business på Nordic Choice Hotels.

För att möjliggöra en utökad och konkurrenskraftig testverksamhet måste även en öppen och transparent databas byggas upp. Testinfrastrukturen och databasen kommer hantera data från flertalet olika byggnader och system. Med uppbyggandet av en öppen databas följer även frågor kring integritet och datasäkerhet. Innovativ teknik, prestanda och boendebeteende kommer kunna mätas och utvärderas. Produkter och tjänster kommer i många fall och på olika sätt interagera med personer som bor eller visas i de olika testbäddarna. KTH Live-In Lab behöver därmed en genomtänkt hantering av information och personuppgifter av varierande slag. KTH Live-In Lab måste följaktligen ta hänsyn och anpassas till aktuell och kommande lagstiftning bland annat om personuppgifter och datasäkerhet. Detta är speciellt angeläget utreda då en ny EU gemensam lagstiftning rörande dessa frågor träder i kraft 25 maj 2018. Arbetet med identifiering av byggnadernas olika byggnadsautomationssystem har precis inletts och samkörs med ett Formasfinansierat projekt där KTH, SU/IRI, HSB Living Lab och Akademiska Hus utreder kommande datalags effekt på framtidens smarta och hållbara byggnader och städer. Säkerställande av integritet och säkerhet av all fastighets- och brukardata är av yttersta vikt och KTH Live-In Lab kommer under 2018 löpande presentera material på Live-In Labs hemsida kring hur fastighetsägare bör hantera befintliga och kommande lagar kopplat till integritet och datahantering i byggnader.

"Smarta byggnader och i framtiden smarta städer kan enbart möjliggöras genom sammankoppling av flertalet olika tekniska system och användarna av byggnaderna. Dessa system måste även vara öppna för samverkan mellan fabrikanter, och det är där vi ser utmaningen och styrkan i detta projekt. Vi arbetar tillsammans med de övriga projektpartnerna för att möjliggöra utbyte av information mellan och inom byggnaderna och att optimera drift i förhållande till verksamhet, användarpreferenser och större systemfrågor som nationell energigenerering och elproduktion." säger Monika Schildknecht, Marknadschef EcoBuilding, Schneider Electric Sverige AB

Information om testbäddarna inom KTH Live-In Lab

Testbed KTH (bostäder)

I en bygglovsbefriad lokal i en av Einar Mattssons tre plusenergibyggnader på KTH Campus Valhallavägen är KTHs bygglovsbefriade Testbed KTH placerad. Lokalen är på totalt 305 kvm fördelat på ca 120 kvm boarea, 150kvm teknikutrymme samt ett projektkontor om ca 20kvm. Inom Testbed KTH kommer olika lägenhetskonfigurationer byggas upp på årlig basis och KTH hyr ut dessa till studenter vilka ansöker om att få bo i testlägenheterna. Testbädden är totalt flexibel gällande både geometri och installationer. Testbädden har även egna solceller, eget borrhål med möjlighet att byta kollektor samt snart eget vindkraftverk.

Testbed EM (Einar Mattsson, studentbostäder)

Testbed EM består av 305 studentlägenheter och är belägen på KTH Campus Valhallavägen. Testbädden består av tre byggnader med bärande ytterväggselement av betong. Normallägenheter är på 19.5 kvm och samtliga lägenheter har eget kök och duschrum. Byggnaderna har en gemensam tvättstuga och ett postrum. Byggnaderna värms upp genom förvärmd tilluft. Varmvatten och värme genereras via värmepumpar kopplade till 12 borrhål med total längd på 3600m, och ett antal av hålen har fiberoptik installerade för temperaturmätning längdleds. Takytorna är täckta av solceller, totalt 1150kvm. Det finns totalt 50 avloppsvärmeväxlare installerade, både vertikala och horisontala. Från- och tilluft kan justeras i samtliga lägenheter. Varmvatten, el, CO2, ljus mäts i samtliga lägenheter. Styr-och kontrollsystem är möjliga att påverka i forskningssyfte. Byggnaderna är plusenergihus.

Testbed AH (Akademiska Hus, undervisningslokaler)

Testbed AH består av det nya Undervisningshuset på KTH Campus Valhallavägen. Undervisningshuset är försett med hundratals sensorer vilka mäter allt från relativt vanliga värden som el, vatten, ventilationsflöden och CO2 men även fukthalt och rörelser i enskilda byggnadsdelar. Byggnaden är i drift och genererar mängder av data vilken kan användas inom KTH Live-In Lab. 

Testbed NCH (Nordic Choice Hotels, hotel)

Testbed NCH består främst av hotellrum på Hotell Hobo på Brunkebergstorg i Stockholm, men omfatar även möjligheten att få tillgång till konferensanläggning och restaurang. Byggnaden är flexibelt uppbyggd för instrumentering beroende på vilka forsknings- och utvecklingsprojekt som önskas utföras. Tack vare att byggnaden driftas som hotell med snabba i- och utflyttningar möjliggör Testbed NCH en hög testfrekvens.  

Syfte och mål med projektet

Syftet med KTH Live-In Lab är att förkorta ledtiderna från forskningsresultat till introduktion på marknaden. Syftet med detta projekt är att möjliggöra tester och forskning i fler testbäddar förlagda inom olika verksamheter för att möjliggöra en utökad och konkurrenskraftig testverksamhet.

Målet med KTH Live-In Lab är att möjliggöra att nya konkurrenskraftiga miljötekniska och hållbara produkter och tjänster snabbare når ut till marknaden. Målet med detta projekt är att öka antalet testbäddar och därigenom möjliggöra att fler nya produkter och tjänster når marknaden.

______________________________

Stockholm 2018-03-22

Jonas Anund Vogel, föreståndare KTH Live-In Lab

Professor Per Lundkvist, Forsknings-och utbildningsansvarig KTH Live-In Lab

Ph.D. Marco Molinari, Systemansvarig KTH Live-In Lab, forskare på Energiteknik, KTH

Mikael Dimadis, VD Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

Monika Schildknecht, Marknadschef EcoBuilding, Schneider Electric Sverige AB

Christian Lundén, Director of future business Nordic Choice Hotels

Erik Westin, Strategisk fastighetsutvecklare Akademiska Hus