Till innehåll på sidan

Nytt projekt beviljat om konsekvenserna av GDPR för etikprövning av forskning om smarta hus

Foto: Malin Grönborg, Umeå universitet.
Publicerad 2018-12-13

I en tidigare ansökan låg fokus på en generell beskrivning av den nya problematik som uppstår i samband med smarta hus, insamling av användardata och GDPRs införande. I detta fortsättningsprojekt kommer frågeställningen beröra ett område som lagstiftningen vill ge större betydelse i framtiden, nämligen etikprövning.

Etikprövning är relevant för smarta hus eftersom hälsotrenden och andra utvecklingslinjer inom området smarta hus förutsätter insamling och bearbetning av känsliga personliga data, och/eller vissa former av övervakning. Frågorna kring etikprövning är av central betydelse för alla forsknings- och utvecklingsprojekt rörande smarta hus. Bakgrunden är att GDPR lämnar en del utrymme till de enskilda medlemsländerna att precisera sina egna regleringar avseende forskning. För Sveriges del är det emellertid långt ifrån klart hur man avser att använda etikprövning utöver att man kan skönja en allmän strävan från lagstiftarens sida, att i utökad utsträckning förlita sig på just det instrumentet för att säkerställa etiska aspekter av forskning.


För forskningen om smarta hus har det nyss nämnda stor betydelse. Det här forskningsprojektet avser ta ett exempelfall från KTH Live-In Lab och utföra en etikprövning för att testa de metoder som då kommer till användning samt för att kartlägga vad som faktiskt kan och bör gälla. Det här är en viktig uppgift i det medellånga perspektivet eftersom det kommer att dröja innan reglering och praxis är helt utvecklad. Fram tills dess kommer många forskare och forskargrupper att behöva konfrontera de frågor som kommer att adresseras i detta projekt. Konkret kommer arbetet innebära inventering, anpassning och dokumentation av metoder som kan användas för etikprövning av smarta hus.

Med i projektet är bl.a. professor Sven-Ove Hansson, expert på etikprövning; professor Peter Wahlgren, en av Sveriges främsta experter på rättsinformatik; samt professor Cecilia Magnusson Sjöberg, som lett många av de utredningar som föreslår reglering av forskning utifrån GDPR.