Till innehåll på sidan

Akademiska Hus satsar på utveckling och på att främja innovationer

Publicerad 2016-10-06

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. Vår mission är att tillsammans med universitet och högskolor stärka Sverige som kunskapsnation. Det gör vi genom att bygga, utveckla och förvalta miljöer för utbildning, forskning och innovation. Våra byggnader finns på orter över hela landet – från Luleå i norr till Malmö i söder. Där studerar, forskar och arbetar runt 300 000 personer varje dag.

En förutsättning för att Akademiska Hus ska kunna skapa värde för våra kunder och bidra till en hållbar samhällsutveckling är att arbeta aktivt med utveckling och innovation.

Den huvudsakliga målsättningen med det arbetet är att genom strukturerade samarbeten med akademi och näringsliv utveckla hållbara produkter, tjänster och arbetssätt och därmed skapa värde för våra kunder och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Satsningarna fokuseras på tre utmaningsdrivna innovationsområden av stor strategisk betydelse för Akademiska Hus:

• Framtidens kunskaps- och lärmiljöer

• Campus- och stadsutveckling

• Bygg- och energiteknik

Vår process bygger på öppenhet och samverkan med kunder och affärspartners. Tyngdpunkten ligger på utveckling, test, demonstration och marknadsintroduktion, snarare än på grundläggande forskning.

Det är naturligt för oss att i första hand söka våra sammarbeten i relationen med alla de universitet och högskolor som är våra kunder och som vår verksamhet är till för. Ett särskilt viktigt sådant samarbete är det partnerskap vi har med KTH inom hållbarhetsområdet. I partnerskapet utvecklar Akademiska Hus och KTH ett fördjupat samarbete för att gemensamt utveckla forskning, kompetensförsörjning till Akademiska Hus samt student- och forskarrekrytering till KTH. I partnerskapet ingår även medverkan av Akademiska Hus i KTH:s grundutbildning genom utmaningar till studenter samt gästföreläsningar.

Att Akademiska Hus tar ett aktivt engagemang i KTH Live in Lab är ett naturligt steg både i fullföljandet av ambitionerna kring utveckling och innovation i allmänhet och särskilt mot bakgrund av åtaganden i partnerskapet med KTH.

Akademiska Hus primära fokus i deltagande i KTH Live in Lab är att utveckla vår och vår bransch förmåga att optimera energianvändning och klimat i våra byggnader. Digitalisering har skapat goda förutsättningar för utveckling av byggnadstekniska styrsystem och framsteg har skett. Men, i termer av adaptivitet och möjlighet till att skapa mervärden från samutnyttjande av data är utvecklingen trög. Detta gäller speciellt sådan energioptimering som tar hänsyn till brukarens aktivitet och beteendemönster.

Akademiska Hus går in som en partner i KTH Live in Lab med ett projekt som benämns ”Adaptiva system för energioptimering”. Ambitionen är att vidga traditionella systemgränser för byggnadstekniska system och på så vis möjliggöra en energioptimering som i högre grad tar med brukarnas aktiviteter men också tar med nya förutsättningar för energiproduktion med optimering av intermittenta energikällor, förutsättningar för batterilagring mm. Huvudsakligt innovationsområde och fokus för projektet är det som rör interaktion mellan brukare i byggnaderna och byggnadernas system.

Under hösten 2016 genomförs en förstudie som kommer ligga till underlag för fortsatt utveckling inom projektet. Projektet ska kunna ta del av och utnyttja KTH Live in Labs resurser i form av utrymmen, data och administrativa tjänster, men även att aktörer engagerade i KTH Live in Lab ska kunna erbjudas att utnyttja installationer och data som AH avser tillhandahålla inom ramen för projektet. Projektet som helhet har tidshorisont på 4-5 år och en industridoktorand finns med i planeringen som en central resurs och grund för ett nära samarbete med KTH.

Stockholm

2016-10-26

Erik Westin

Stf Regiondirektör Akademiska Hus AB

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2016-10-06