Bedömningskriterier och beslutsprocess

Vi önskar att alla som är intresserade av att förlägga tester och forskning i KTH Live-In Lab, såväl forskare och organisationer som innovatörer och entreprenörer, skickar in intresseanmälningar här på hemsidan. Den vetenskapliga nivån på intresseanmälningarna kommer i det initiala skedet inte väga tungt, utan det är potentialen i de beskrivna projekten som väger tyngst. Att intresseanmäla är enkelt, bör ej ta mer än 30 minuter. Vi har dock ett antal bedömningskriterier (vilka beskrivs nedan) för de intresseanmälningar som är mer komplett beskrivna.

Intresseanmälningarna bedöms med avseende på:

Vetenskaplig kvalitet

 1. Projektets vetenskapliga betydelse
 2. Originalitet, nyhetsvärde och syftets, teoriernas och/eller hypotesernas djärvhet
 3. Möjlighet till vetenskapligt betydande resultat
 4. God kännedom om forskningsområdet

Innovation och hållbarhet

 1. Projektet kan på kort eller lång sikt bidra till utveckling, innovation och hållbar byggande
 2. Projektet behandlar hållbarhetsaspekter (tekniska, ekonomiska och sociala)
 3. Projektet ifrågasätter gällande strukturer och regler

Metod och genomförande

 1. Den vetenskapliga metodens genomförbarhet och lämplighet
 2. Konkret och realistisk arbetsprocess

Samarbetsstrukturer

 1. Har projektet samarbetspartners?
 2. Om inte, går det att hitta samarbetspartners inom LIL/övriga ansökningar?
 3. Passar projektet tillsammans med andra projekt?

Beslutsprocess

Samtliga intresseanmälningar kommer behandlas av forsknings- och utbildningsansvarig Per Lundqvist KTH, forskningskoordinator Agnieszka Zalejska Jonsson KTH samt föreståndare Jonas Anund Vogel KTH. I de fall att komplexiteten är för hög inhämtas expertis från forskare med relevant kunskap, företrädelsevis forskare på KTH. Intresseanmälningarna behandlas varefter de skickas in och de som lämnat in en intresseanmälan blir kontaktade, antingen om tid för samtal kring hur projekten kan passa in i testbädden, om möjliga samarbetspartners, finansieringmöjlighter osv. eller om kompletterande information.

Beslut om projekten får förläggas i KTH Live-In Lab tas av styrelsen där även Einar Mattsson-koncernen ingår. Om intresseanmälan innehåller delar vilka ej skall spridas utanför KTH skall detta anges i intreseanmälan. I de fall tas beslut kring projektens godkännande enbart av KTH-anställda. 

Ingen information om intresseanmälningarna sprids utanför de forum nämnda ovan om tillstånd inte medgivits vid tillfället för intresseanmälan. Däremot uppmanar vi de vilka lämar in intresseanmälningar att inte delge känslig information utan enbart övergripande beskriva projekt, produkter och teorier. 

KTH Live-In Lab erbjuder en unik möjlighet till samfinansiering mellan akademi, näringsliv och samhälle

KTH Live-In Lab är i dagsläget under uppbyggnad. När testbädden står redo för inflytt årskiftet 2017/2018 beräknas kostnaden för uppbyggnad av forskningsinfrastrukturen uppgå till minst 20 miljoner kronor, där huvudfinansiären Einar Mattsson-koncernen bidrar med merparten. Samtliga nedlagda medel för uppbyggnad ämnar vi använda som motfinansiering vid ansökan om medel från t.ex. VINNOVA, Formas, Energimyndigheten eller Bygginnovationen.

Vi har redan ett stort nätverk av intresserade företag och organisationer där ett antal angett att de gärna går in som finansiärer i olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vi uppmanar alla att skicka in en ansökan så att vi kan påbörja arbetet med att hitta samarbetspartners, finansieringsmöjligheter och även att starta projektering i syfte att kunna installera de produkter, sensorer eller annan teknisk utrustning som krävs för att möjliggöra test och forskning kopplat till just ert projekt.