Till innehåll på sidan

Co-living & Productive space usage

I samverkan med HSB Living Lab, KTH Live In Lab och flera branschkollegor vill Akademiska Hus driva ett samverkansprojekt för att få tydligare svar på hur vi utformar framtidens delade boende och Co-livingmiljöer.

Co-living & Priductive space usage workshop [source: Akademiska Hus]

Bakgrund

Hela bygg- och fastighetssektorn behöver sänka sin miljöpåverkan och energianvändning. Samtidigt finns stora behov av fler bostäder och lokaler. Fler och fler människor bor ensamma idag samtidigt som bostadsbristen i ökar. Hur kan vi genom att dela mera minska behovet av resurser och kapital till ny bebyggelse? Kan kollektivt användande av våra byggda miljöer vara ett svar på dessa frågor, som bidrar till hållbarhet ur samtliga aspekter - socialt, ekologiskt och ekonomiskt? Svaret är troligen Ja, Men då behövs det nya incitament och studier som kan verifiera vad som fungerar och vad som behöver förändras för att kunna påverka gällande regelverk i rätt riktning för att möjliggöra ökat nyttjandet och mer kollektivt användande av vår bebyggelse.

Det finns en brist på student och forskarbostäder på flera studieorter i Sverige idagsläget. Att bygga mer är viktigt, men att vi bygger hållbara, ändamålsenliga bostäder som studenter har råd med är minst lika viktigt. Akademiska Hus ska bidra till fler boendemiljöer som skapar attraktivitet och liv på campus. Detta har nu formulerats till vår vision – Att skapa innovativa hem för en hållbar livskvalitet. Student- och forskarbostäder är ett efterlängtat tillägg som kan bidra till att Sveriges som kunskapsnation kan konkurrera på internationell marknad.

Akademiska Hus har som övergripande uppgift att förvalta och tillsammans med kund tillskapa ändamålsenliga byggnader och lokaler och därigenom se till att de används resurseffektivt. Dessutom har Akademiska Hus har som mål att bli fossilfritt till 2050. Det kommer kräva innovativa åtgärder för hur vi resurseffektivt planerar, bygger och nyttjar varje befintlig och nybyggd kvadratmeter vi skapar.

Genom att driva denna studie med förankring i Svergies två viktigaste forskningslabb för boende och byggmiljö, HSB Living Lab samt KTH Live-In Lab finns möjlighet till effekt och bredd kopplat till respektive ort och lärosäte, i fortsatta studier/faser av projektet och i sin helhet. Med tanke på HSB living Lab varierande och experimentella karaktär och KTH Live-in Labs möjlighet att på sikt bygga om för en högre grad av ‘delad yta’ bedömer vi att det är värdefullt med en studie som kopplar dem samman och undersöker utformning, planlösning, gemensamma och privata ytor i relation till social gemenskap och effektivitet och vad det genererar för mervärden ur användarnas perspektiv.

Hypotes

Vi kan, genom att dela våra ytor mera, minska behovet av resurser och kapital till ny bebyggelse. Detta kan göras på olika sätt, med olika effektivitets- och trivselgrad. Kollektivt och mer resurseffektivt användande av våra byggda miljöer kan vara ett sätt att bidra till hållbarhet ur samtliga aspekter - socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Den ekonomiska hållbarheten ska ses både utifrån fastighetsägarens och den boendes perspektiv, dvs marknadsmässiga förutsättningar och möjliggöra ett prisvärt boende.

För att underbygga/verifiera denna hypotes behöver vi analysera befintliga miljöer för att påvisa vad som fungerar utifrån kvalitativa och kvantitativa aspekter med utgångspunkt i alla aspekter av hållbarhet gällande - byggnadsutformning, användarna och samhällets perspektiv.

Vi kan skapa nya incitament för att uppmuntra en mer kollektiv levnadsätt om vi bättre förstår användarna/brukarnas perspektiv.

En översyn av regelverk och normer behövs därtill förändras för att möjliggöra ett mer kollektivt levnadsätt som kan bidra till ökat nyttjande och resurseffektivt användande av vår bebyggelse i sin helhet.

Projektbeskrivning

I samverkan med våra projektparter, forskare, konsulter och andra fastighetsägare vill vi studera och analysera vad som byggts idag gällande olika typer av delat boende och kollektiva levnadssätt. Analysen ska fokusera på både kvantitativa och kvalitativa aspekter i det delade boendet.

Urvalet av fallstudier - Är en blandning av student/ forskarbostäder, Co-living boende samt både HSB – Living Labs boendekluster och som referensprojekt KTH live-In Labs 305 enskilda kompakta studentbostäder. Studien syftar till att göra en kartläggning och baseline-studie av nybyggda student och co-living boende som alla experimenterar utifrån ökad delning av tjänster, resurser och funktioner i det gemensamma delade hemmet.

Projektets två delar:

Analys ur ett boendeperspektiv – Denna del fokuserar kring djupintervjuer som bland annat ska kartlägga på de boendes preferenser - Vilka värden prioriteras vid valet av boende, varför man väljer delat boende, vad som gör att man trivs/vantrivs och vad som vore ett incitament för att bo kvar? Undersökningen genomförs som en del av ett examensarbete, av Jonathan Heidler genom BTH och Akademiska Hus.

Analysen gällande byggnadsutformnings – Ska baseras på en rumslig & funktionsbaserad analys av ett flertal nybyggda kollektiva boendeformer för att specifikt studera vilka rum/ytor/funktioner som är privata och gemensamma, samt hur de fungerar. Bra/dåligt, betydelsefullt/ mindre betydelsefullt. Till det gör vi en analys av hur resurseffektivt/energieffektivt de har utformats och byggts.

Sammantaget ska arbetet resultera i en rapport som inkluderar de båda analyserna samt att värdet ur en hållbarhets och samhällsperspektiv ska belysas utifrån analysernas resultat.

Föreslagen metod:

En klassisk multikriterieanalys är ett strukturerat tillvägagångssätt som används i syfte att redogöra för i vilken grad olika alternativ uppfyller ett eller flera önskade ändamål.

Kriterier används för att bryta ned uppgiften till en hanterbar nivå. Varje sådant betraktas i relation till de satta alternativen och definieras oberoende av de andra. Varje enskilt kriterium bedöms efter en mall, ofta en poängskala, för att sedan vägas samman med de andra för att ge en helhetsbild av det utredda alternativet.

Här har vi tänkt att använda oss av MKA för att kunna sortera alla variabler som vi vill kunna studer Vi har tänkt oss en arbetsmodell i form av en eller flera multikriterieanalyser (MKA). I en sådan kan man arbeta med både kvalitativa och kvantitativa variabler.

Definierade kvalitets- och kvantitetsaspekter lyfts fram – de väljs, beskrivs och viktas. Kriterieval genomförs lämp¬ligen i workshopform med alla berörda, så att de som ska erhålla resultatet är fullständigt införstådda med hur det har uppkommit.

Genomförande

Hur utformas boendemiljöer med tanke på individen i gemenskap idag? – Har vi verkligen sett till användarnas perspektiv vad man värderar? Utredningen ska ta fasta på hur boendeperspektivet värderas i relation till hur kollektiva boendeformer utformas idag. Analysen ska även se till helheten gällande vilka ekonomiska incitament och hållbarhets aspekter som värderas.

Vi vill därför studera vad som byggts idag gällande kollektiva levnadssätt. Med utgångspunkt ur tre perspektiv – byggnadsutformning, användarens behov och värdet i ett samhällsperspektiv.

Till det, en historisk redogörelse för att ta med och bättre förstå hur det kollektiva boendet har utvecklats. Co-living är inte är en ny företeelse, är en form av boende som funnits i alla tider. Genom att betrakta historien kan vi bättre förstå vår framtid.

Analysen gällande byggnadsutformnings – Ska baseras på en rumslig & funktionsbaserad analys av ett flertal nybyggda kollektiva boendeformer (Se lista nedan) för att specifikt studera vilka rum/ytor/funktioner som är privata och gemensamma, samt hur de fungerar. Bra/dåligt, betydelsefullt/ mindre betydelsefullt. Till det gör vi en analys av hur resurseffektivt/energieffektivt de har utformats och byggts.

Analys ur boendeperspektivet - Till denna utredning kopplas en boendeenkät och djupintervjuer som fokuserar på de boendes preferenser - Vilka värden prioriteras vid valet av boende, varför man väljer kollektivt boende, vad som gör att man trivs/vantrivs och vad som vore ett incitament för att bo kvar? Enkätundersökningen genomförs som en del av ett examensarbete, av Jonathan Heidler.

Urvalet av fallstudier - Är en blandning av student/ forskarbostäder, Co-living boende samt både HSB – Living Labs boendekluster och som referensprojekt KTH live-In Labs 305 enskilda kompakta studentbostäder + forskningslägenheter.

Mål

Projektets mål är att få tydligare svar på hur man bör utforma delat boende med tanke på smart nyttjande och funktionsoptimering med användarens behov i fokus. Utredningens två delar ska sammantaget studera och ge underlag (baseline) till att vidare (fas 2) se på förslag till framtida möjligheter och affärsmodeller som kan leda till en ekonomisk hållbar framtidssäkrad byggnation, med användarnas behov i fokus.

Syfte

  • Ger en utvärdering av vilka byggda boendemiljöer som fungerar och ger därför en inriktning på vad man bör satsa på gällande kollektiva levandssätt och Co-living
  • Ökad funktionsoptimering och nyttjandegraden av varje byggd kvadrat/kubikmeter - leder till minskad onödig resursanvändning
  • Ökad upplevd nytta/tjänsteleverans av varje byggd kvadrat/kubikmeter – leder till kundnöjdhet (living as a service)
  • Ökad flexibilitet í identifierade delar av byggnader/system/funktioner – leder till framtidssäkring av byggda miljöer

Resultat

Sammantaget ska arbetet resultera i en rapport/artikel där även värdet ur en hållbarhets och samhällsperspektiv ska belysas utifrån analysernas resultat. Dessutom ska ett kommunikativt material ska tas fram som belyser fallstudiernas olika resultat.

Kontakter

Projektledare

Linda Teng- bostadsutvecklare / Innovationsledare hållbar campus & stadsutveckling / Architect SAR-MSA at Akademiska Hus

Företag

Akademiska Hus

samarbetspartners

KTH, Chalmers, KTH Live-In Lab, HSB Living Lab, Akademiska Hus, Nordic Choice/ Strawberry Living, Studentbostäder i Linköping AB, Tengbom, Semrén & Månsson, Zynka BIM, Grunditz Göransson Arkitekter AB, Arkitema.

Forskningsområden

Boendebeteende, behovsanalys, Bostadsutformning, yta, geometri

Tidsramar

2 år

Budget

1,1 MSEK

Finansiering

HSB Livinglabs forskningsfond, Akademiska Hus, Nordic Choice Hotel, Studentbostäder i Linköping AB

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2020-10-16