Co-Kitchen

Visionen med projektet Co-kitchen att utveckla ett framtidens hållbara, energieffektiva och sociala studentboende.

Nytt design av Testbed KTH för Co-kitchen projektet

Bakgrund

För att vi ska nå 2-gradersmålet och agenda 2030 behövs stora förändringar inom samhällets alla sektorer däribland byggande och boende. Projektet bidrar till att uppnå de globala målen; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna samt; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Det finns idag en stor brist på studentbostäder på flera studieorter, Akademiska Hus fick 2014 ett utökat uppdrag att utveckla, bygga och långsiktigt förvalta även student och forskarbostäder, då identifierade man möjlighet till totalt 10 000 nya boenden på mark som Akademiska Hus äger. Att bygga mer är viktigt, men att bygga hållbara, ändamålsenliga bostäder som studenter har råd med är minst lika viktigt.

Målet med detta projekt att skapa framtidens hållbara och flexibla co-living. Målsättningen är att utveckla underlag för en ny norm för co-living, som skapar värde både socialt, genom att de inbjuder till gemenskap, erbjuder lärande och är resurs- och energieffektivt. Fokus i detta projekt är gemensamma kök och badrum i student och forskarbostäder på campus. Studenter är en förändringsbenägen grupp eftersom de flyttar till en ny plats och en ny fas i livet. De är mer flexibla i sin livsstil och öppna för nya sätt att leva och för miljöfrågor. Här finns en unik möjlighet att etablera hållbara vanor och att prova nya tekniska och sociala lösningar. I det här projektet tar vi ett brett grepp och samlar partner från fastighetsbranschen, arkitektur, tjänstedesign och vitvaror för att tillsammans med forskare från KTH undersöka, utveckla och testa nya boendelösningar, produkter och tjänster. Som testbädd använder vi i KTH Live-In Lab där alla koncepten kan testas i verkliga bostäder inom ramen för projekttiden; allt i samskapande med de boende (studenterna). Vi utgår från tjänstedesign som metodik och applicerar det på arkitektur och boende, med målet att också bidra till metodutveckling inom tjänstearkitektur. Vi ser på vardagslivet som praktiker som skapas genom ett komplext samspel av materialiteter, kunskap och samhällets normer. För att lyckas med en förändring behöver alla dessa delar förändras och nya praktiker etableras som sedan kan spridas och skalas upp till resten av samhället. Visionen är att utveckla ett boende för fler som är en spjutspets ifråga om socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbarhet. Här finns möjlighet att tänka innovativt både vad det gäller energi- och resurseffektivisering, samvaro, lärande, matlagning och hygien. Målet är att utveckla underlag och kunskap för att påverka normer, byggregler och framtida byggande.

Projektbeskrivning

Projektet fokuserar på målgruppen studenter och forskare på campus. Studenter är en förändringsbenägen grupp eftersom de flyttar till en ny plats och en ny fas i livet. De är mer flexibla i sin livsstil och öppna för nya sätt att leva och för miljöfrågor. Det finns också en utbredd ensamhet bland unga, inte minst bland gäststudenter och de som flyttar till en ny ort. Resultatet kommer också att kunna överföras till co-living för andra grupper som vill bo mer socialt, exempelvis äldre där ensamhet också är ett utbrett problem. Med vårt resultat vänder vi oss också till alla de som vill ta till sig våra forskningsresultat: arkitekter, fastighetsutvecklare, andra forskare, produkt och tjänsteutvecklare mfl.

För att möta de här utmaningarna vill vi med hjälp av tjänstedesign utveckla framtidens hållbara och flexibla co-living på campus.

Studentboendet på campus innehåller olika delområden, vi fokuserar i detta projekt på två:

- Köket (laga mat, förvara mat, äta, kompost, återvinning)

- Badrummet (bad, dusch, toa, tvätt)

Köket och badrummet är de platser i en bostad där resurser konsumeras, omvandlas och återvinns. I det gemensamma köket skapas möjlighet stärkt social gemenskap och är samtidigt en plats där det kan uppstå slitningar och irritation. Om vi bättre förstår våra användare och brukarnas perspektiv kan vi skapa nya incitament och uppmuntra ett levnadsätt där vi delar på resurser och samtidigt stärker sociala band. Projektet kommer att både utforska dagens studentboende, utveckla förslag på olika lösningar, bygga och utveckla prototyper samt testa dessa i praktiken i Living lab. Målsättningen är att utveckla en ny kunskapsbas och standard för co-living, som skapar värde både socialt, genom att det skapar förutsättningar för gemenskap, erbjuder lärande och är resurs- och energieffektivt.

Mål

Effektmål:

- Att spara 30% boyta och 50% energianvändning/person, jämfört med dagens.

- Fler flexibla och resurseffektiva bostäder i co-living med nöjda användare

- Ökad upplevd nytta av varje byggd kvadrat/kubikmeter – leder till kundnöjdhet, ”living as a service” samt prisvärdhet för den boende.

- Ökad flexibilitet í identifierade delar av byggnader/system/funktioner – leder till framtidssäkring av byggda

miljöer

- Nya hållbara och resurseffektiva produkter och tjänster inom kök/bad på marknaden

- Ökad förståelse för samverkan geometri-tekniska system-tjänster i bostäder.

- Färre ensamboende, bättre socialt nätverk, och mindre psykisk ohälsa bland unga och äldre.

Nyheter inom projektet

Projektledare

Skolor

ITM, Maskinkonstruktion

Samarbetspartners

Akademiska Hus AB, Green Leap, Savvy design, TIP arkitekter, KTH-Live-In Lab, Elektrolux, Seed

Forskningsområden

Hållbara, energieffektiva och sociala studentboende, Co-living, kreativa lösningar både vad det gäller energi- och resurseffektivisering.

Tidsramar

2 år

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2020-04-02