Testbäddens uppbyggnad

KTH Live-In Labs plattfom av multipla testbäddar kan hantera många olika tänkbara produkter och tjänster, var för sig men mest intressant, i ett verkligt system. KTH Live-In Labs inriktning och utveckling sker i samråd mellan de forskare och företag som använder plattformen. KTH Live-In Lab är öppen för alla som vill utföra tester och verifiering av produkter och tjänster vilka har beröringspunkter mot bygg- och fastighetssektorerna, eller för de vilka vill utarbeta nya affärsmodeller och samarbetsstrukturer.

Testbed KTH (bostäder)

I en bygglovsbefriad lokal i en av Einar Mattssons tre plusenergibyggnader på KTH Campus Valhallavägen är KTHs bygglovsbefriade Testbed KTH placerad. Lokalen är på totalt 305 kvm fördelat på ca 120 kvm boarea, 150kvm teknikutrymme samt ett projektkontor om ca 20kvm. Inom Testbed KTH kommer olika lägenhetskonfigurationer byggas upp på årlig basis och KTH hyr ut dessa till studenter vilka ansöker om att få bo i testlägenheterna. Testbädden är totalt flexibel gällande både geometri och installationer. Testbädden har även egna solceller, eget borrhål med möjlighet att byta kollektor samt snart eget vindkraftverk.

Inom de 150 kvm kommer olika formationer av lägenheter att byggas upp beroende på de utvecklingsprojekt som är aktuella. Innovationsmiljön utformas för att kunna inhysa framtidens teknik, men de levererar initialt insikter om dagens spetsteknik så som vacuumpaneler, lågspänningsnät i lägenheter, fasändringsmaterial och energilagring, ”tri-generation” d.v.s. produktion av värme, kyla och elektricitet, vacuum-wc, smart belysning etc. Utöver rena produkttester möjliggör testbädden tack vare adaptiva styr- och kontrollsystem, utökade sensorinstallationer och framtidens IoT-plattformar även utveckling av nya tjänster och processer relaterade till brukar- och fastighetsdata. 

Byggnaderna har bärande ytterväggssystem. Insidans byggnadsvolymer och samtliga lägenheter är uppbyggda av lättkonstruktioner. I och med den valda tekniken är förändringspotentialen stor, vilket utöver forskning gällande framtidens bostäder även skapar förutsättningar att forska kring frågeställningar kopplade till den befintliga bebyggda miljön, så som miljonprogrammen eller småhus. I och med föränderligheten kan system innefattande tekniker med olika livslängd testas och optimeras. Viktiga parametrar som påverkar förvaltningsstrategier och planerat underhåll kan undersökas, justeras, optimeras och paketeras i affärsmodeller och strategier.

Testbed KTH

Testbed EM (Einar Mattsson, studentbostäder)

Testbed EM består av 305 studentlägenheter och är belägen på KTH Campus Valhallavägen. Testbädden består av tre byggnader med bärande ytterväggselement av betong. Normallägenheter är på 19.5 kvm och samtliga lägenheter har eget kök och duschrum. Byggnaderna har en gemensam tvättstuga och ett postrum. Byggnaderna värms upp genom förvärmd tilluft. Varmvatten och värme genereras via värmepumpar kopplade till 12 borrhål med total längd på 3600m, och ett antal av hålen har fiberoptik installerade för temperaturmätning längdleds. Takytorna är täckta av solceller, totalt 1150kvm. Det finns totalt 50 avloppsvärmeväxlare installerade, både vertikala och horisontala. Från- och tilluft kan justeras i samtliga lägenheter. Varmvatten, el, CO2, ljus mäts i samtliga lägenheter. Styr-och kontrollsystem är möjliga att påverka i forskningssyfte. Byggnaderna är plusenergihus.

Testbed EM

Testbed AH (Akademiska Hus, undervisningslokaler)

Testbed AH består av det nya Undervisningshuset på KTH Campus Valhallavägen. Undervisningshuset är försett med hundratals sensorer vilka mäter allt från relativt vanliga värden som el, vatten, ventilationsflöden och CO2 men även fukthalt och rörelser i enskilda byggnadsdelar. Byggnaden är i drift och genererar mängder av data vilken kan användas inom KTH Live-In Lab. 

Testbed AH

Testbed NCH (Nordic Choice Hotels, hotel)

Testbed NCH består främst av hotellrum på Hotell Hobo på Brunkebergstorg i Stockholm, men omfatar även möjligheten att få tillgång till konferensanläggning och restaurang. Byggnaden är flexibelt uppbyggd för instrumentering beroende på vilka forsknings- och utvecklingsprojekt som önskas utföras. Tack vare att byggnaden driftas som hotell med snabba i- och utflyttningar möjliggör Testbed NCH en hög testfrekvens.  

Testbed NCH

Syfte och mål med projektet

Syftet med KTH Live-In Lab är att förkorta ledtiderna från forskningsresultat till introduktion på marknaden. Syftet med detta projekt är att möjliggöra tester och forskning i fler testbäddar förlagda inom olika verksamheter för att möjliggöra en utökad och konkurrenskraftig testverksamhet.

Målet med KTH Live-In Lab är att möjliggöra att nya konkurrenskraftiga miljötekniska och hållbara produkter och tjänster snabbare når ut till marknaden. Målet med detta projekt är att öka antalet testbäddar och därigenom möjliggöra att fler nya produkter och tjänster når marknaden.

Innehållsansvarig:Jonas Anund Vogel
Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2018-03-26